1. Základní ustanovení

1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje kartonážních výrobků z vlnité lepenky mezi společností ePack, s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“). Kupující prohlašuje, že s VOP prodávajícího souhlasí a že mu bylo umožněno se seznámit se s VOP ještě před potvrzením objednání zboží prodávajícím.

2) Ustanovení VOP jsou pro účastníky obchodního vztahu závazná. Individuální ujednání a smlouvy s kupujícím jsou VOP nadřazeny.

3) Se změnami nebo doplňky těchto VOP musí být kupující seznámeni.

  1. Objednávky

1) Objednávka zboží musí být učiněna písemně a doručena e-mailem, nebo poštou prodávajícímu, který nejdéle do 3 pracovních dnů potvrdí její převzetí.

2) Potvrzením objednávky kupujícího, která obsahuje podstatné náležitosti kupní smlouvy – tj. zejména množství zboží a cenu za kus, prodávajícím dochází k uzavření kupní smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou tyto VOP.

3) Kupující je povinen učinit písemnou objednávku včas, nejméně 10 dnů před požadovaným termínem dodání zboží. Prodávající si vyhrazuje právo určit přesný termín dodání zboží, který oznámí kupujícímu do 5 dnů před termínem dodání zboží. Učiní-li prodávající ve svém písemném potvrzení objednávky změnu, je kupující povinen změněné písemné potvrzení po jeho odsouhlasení zaslat zpět k rukám prodávajícího.

4) Kupující není oprávněn po přijetí této objednávky/potvrzení prodávajícím měnit její obsah. Smluvní strany výslovně vylučují aplikaci ust. § 1740 odst. 3 o. z. Kupující je oprávněn svou objednávku jednostranně zrušit pouze do doby, než byla tato objednávka potvrzena prodávajícím. Pozdější jednostranné zrušení není možné a je připuštěno pouze na základě dohody kupujícího s prodávajícím. Po potvrzení objednávky prodávajícím má tento právo a povinnost dodat objednané zboží za dohodnutou kupní cenu.

5) Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před uzavřením kupní smlouvy oběma smluvními stranami a týkající se obchodního vztahu podle později uzavřené kupní smlouvy nejsou závazná, pokud nebyla explicitně zahrnuta do kupní smlouvy nebo pokud nejsou v souladu s těmito obchodními podmínkami.

6) Smluvní strany vylučují aplikaci jakýchkoliv jiných obchodních podmínek.

III. Technické podklady

1) Všechny výkresy a technické údaje získané od prodávajícího jsou důvěrné a budou použity výhradně k uskutečnění plnění závazku týkajícího se objednaného zboží.

2) Veškeré návrhy, výsekové nástroje, štočky, které byly použity k výrobě zboží, zůstávají ve vlastnictví prodávajícího, ledaže kupující za ně prodávajícímu uhradil kupní cenu. V případě, že kupující po přechodu vlastnického práva výsekové nástroje, štočky nepřevezme, prodávající je bezplatně uschová po dobu maximálně 1 roku s tím, že nebezpečí škody na nich nese po celou dobu výhradně kupující. Po uplynutí této lhůty je prodávající oprávněn s nimi nakládat dle svého uvážení, popř. je i zničit.

3) Návrhy, výsekové nástroje, štočky, které byly použity k výrobě zboží, a které nebyly kupujícím uhrazeny, resp. byly uhrazeny jen částečně, zůstávají ve vlastnictví prodávajícího a nesmí být dále žádným způsobem použity bez předchozího písemného svolení prodávajícího.

4) Smluvní strany jsou zavázány dodržovat mlčenlivost o všech údajích, o kterých se v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy dozví či které dostanou k dispozici, a z jejichž povahy vyplývá, ať již to bude či nebude výslovně sděleno, že mají zůstat utajeny, zejména o skutečnostech, údajích a postupech obchodní a provozní povahy, uvedených níže, skutečnostech, které tvoří předmět obchodního tajemství ve smyslu o. z., a skutečnostech či věcech tvořících předmět duševního vlastnictví dle příslušných právních předpisů. Jedná se tak zejména o jakékoliv skutečnosti, údaje a postupy obchodní a provozní povahy, jako jsou návrhy zboží, designu, technické výkresy, know-how, logotypy, data, výpočty, vzorky, vizualizace, přípravky, nástroje, měřidla, modely, formy a další předměty, designovou či výrobní dokumentaci zaznamenanou písemně nebo elektronicky, technologické popisy atd., které nejsou určené pro třetí osoby a které byly kupujícímu či prodávajícímu v rámci obchodního vztahu svěřeny nebo se o nich kupující či prodávající jakkoli dozvěděl. Prodávající i kupující jsou zavázáni nevydat či nezpřístupnit nikomu žádné skutečnosti, údaje a postupy obchodní a provozní povahy uvedené tomto článku Shora uvedené skutečnosti, údaje a postupy obchodní a provozní povahy nesmí kupující ani prodávající využít pro svou výdělečnou ani nevýdělečnou činnost či pro jakoukoli činnost třetí osoby

  1. Práva a povinnosti smluvních stran

1) Prodávající je povinen použít při výrobě objednaného zboží sjednaný materiál a zachovat kvalitní provedení za dohodnutých vlastností dodaného zboží, které musí odpovídat nejvyšším nárokům a vzájemně dohodnutým parametrům.

2) Kupující je povinen ve své objednávce sdělit prodávajícímu všechny požadované vlastnosti a případné další požadavky na kupované zboží. Při porušení této povinnosti je kupující povinen odebrat zboží dodané prodávajícím v jím objednané kvalitě a provedení.

3) Prodávající je oprávněn dodat zboží v dílčích dodávkách; tuto formu dílčího plnění není kupující oprávněn odmítnout.

4) Prodávající je oprávněn dodat zboží kdykoli během dodací lhůty. Dodržení dodacích lhůt je podmíněno řádným splněním veškerých smluvních povinností kupujícího. Prodávající je oprávněn dodací lhůtu přiměřeně prodloužit s tím, že o této skutečnosti informuje kupujícího nejpozději 2 dny před původně plánovaným termínem dodání.

5) Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje i v případech, kdy je dodání zboží zpožděno kvůli nepředvídaným událostem, zejména nedostatku energie či surovin, stávce, výluce, úředním opatřením, nebo zpožděním či nesplněním subdodávek, či kvůli jiné události vzniklé nezávisle na vůli prodávajícího (vyšší moc).

6) Prodlení prodávajícího s dodáním zboží není podstatným porušením kupní smlouvy. Prodávající odpovídá za škody z prodlení pouze v případě, že prodlení bylo zaviněno úmyslně nebo hrubým porušením jeho povinností. V takovém případě si smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý celý den prodlení, nejvýše však 50% z kupní ceny zpožděné části dodávky zboží.

7) Kupující je povinen dodané zboží převzít. Pokud kupující zboží v termínu dodání nepřevezme, je prodávající oprávněn dle své volby buď zaslat zboží kupujícímu na jeho náklady a nebezpečí (není-li zboží dodáváno na adresu sídla kupujícího) nebo zboží na náklady a nebezpečí kupujícího skladovat. Prodávající je dále oprávněn od kupní smlouvy zcela nebo zčásti odstoupit. Stejné podmínky platí i v případě, že kupující převezme v termínu dodání jen část zboží.

8) V případě prodlení kupujícího s převzetím zboží je povinen uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% z kupní ceny neodebraného zboží za každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu nákladů na výrobu zboží, jeho uskladnění a na náhradu škody v plné výši.

9) Prodávající je rovněž oprávněn dodat objednané zboží s množstevní odchylkou, pokud odchylky odpovídají následujícímu rozsahu: a) dodávka do 500 ks odchylka +/- 15%, b) dodávka do 2000 ks odchylka +/- 10%, c) dodávka nad 5000 ks odchylka +/- 5%. čemuž bude odpovídat i závěrečná fakturace.

10) Rozměry zboží jsou stanoveny v mm, v následujícím pořadí: délka/šířka/výška. Prodávající je povinen dodávané zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem uvedeným v kupní smlouvě.

  1. Místo plnění

1) Místo plnění pro dodávky je uvedeno v objednávce a pokud objednávka neobsahuje místo plnění, je místem plnění sídlo kupujícího.

2) Prodávající se zavazuje dodat zboží do místa určení s odpovídajícím dodacím listem. Kupující je povinen při převzetí potvrdit dodací list řidiči; tento úkon provede za kupujícího pověřený pracovník. Odepření převzetí zboží či neposkytnutí součinnosti s převzetím zboží má účinky řádného dodání zboží. Viz článek IV. odstavec 7

3) Doprava se realizuje dle sjednaných obchodních podmínek. V případě dopravy prodávajícím bude prodávající informovat kupujícího o možném času, místu a způsobu vykládky. Kupující je povinen zajistit převzetí dodávky každý pracovní den od 7 hod do 20 hod. Za poškození zboží během této dopravy, které je způsobeno nedostatečným nebo nevhodným obalem, zodpovídá prodávající. O takovém poškození kupující ihned při převzetí sepíše zápis s řidičem.

  1. Obaly

1) Obaly uváděné prodávajícím do oběhu jsou palety, stretch folie a polypropylenové pásky. Plnění povinností ukládaných zákonem o obalech je zajištěno prostřednictvím společnosti EKO-KOM osvědčení č. EK-P00180002

2) Způsob oběhu vratných obalů, tj. dodání a vrácení palet je předmětem jednání prodávajícího a kupujícího, přičemž obecně platí povinnost kupujícího zajistit vrácení poskytnutých obalů – palet.

3) Při pokračujícím a opakovaném obchodním styku bude vrácení palet realizováno formou výměny při dodání zakázky.

4) Údaje o vracených paletách je kupující povinen uvádět na potvrzovaný dodací list prodávajícího, což bude potvrzeno řidičem prodávajícího.

5) Pokud prodávající poruší svou povinnost vrátit dodané palety, bude kupujícímu fakturována paušální náhrada škody za jednu paletu ve výši 180,– Kč (s výhradou úpravy ceny prodávajícím s ohledem na vývoj tržní ceny).

VII. Záruky a reklamace

1) Z celkového dodaného množství zboží v rámci jedné dodávky může 1% zboží vykazovat odchylky, přičemž toto množství není předmětem reklamace. Přesnost archu daná výrobcem vlnité lepenky udává + – 2mm na rozměry přířezu včetně rylování. Nepřesnost při lepení MVL + – 3mm, 3VL + – 4mm, 5VL + – 5mm, 7VVL + – 15mm. Vše v závislosti na velikosti a použité kvalitě lepenky výsledného produktu. Kupující je povinen zboží skladovat v čistých, suchých a větratelných místech, při ideální teplotě 19- 23°C a 50-60% relativní vlhkosti a dbát pokynů prodávajícího týkající se skladování. Dále je kupující povinen zboží chránit před povětrnostními vlivy a znečištěním. V případě nesprávného skladování za kvalitu zboží prodávající neodpovídá a veškeré vady vzniklé v důsledku nesprávného skladování zboží jdou výhradně k tíži kupujícího. Záruční lhůta dodaného zboží jsou 3 měsíce od data dodání. V případě konsignačního skladu zajištěno interním nařízením.

2) Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve, po převzetí zboží od řidiče prodávajícího, přičemž přihlédne k povaze zboží. Právo kupujícího z vad zboží nemůže být přiznáno v soudním řízení, jestliže kupující nepodá zprávu prodávajícímu o zjevných vadách zboží nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží. 3) Kupující má v případě uznání reklamace právo na odstranění vad dodáním náhradního zboží nebo na opravu zboží, je-li opravitelné, případně na přiměřenou slevu z kupní ceny.

VIII. Cena zboží a platební podmínky

1) Všechny ceny jsou smluvní. Kupní cena je stanovena na základě platné cenové nabídky vystavené prodávajícím na základě poptávky kupujícího. K ceně zboží bude přičtena zákonná sazba DPH.

2) Kupující je povinen zaplatit kupní cenu na výzvu prodávajícího ve lhůtě splatnosti, která činí maximálně 14 dnů ode dne výzvy prodávajícího.

3) Výzva k zaplacení kupní ceny může být dle výběru prodávajícího ve formě faktury-daňového dokladu nebo zálohové faktury před předáním zboží. V případě platby před dodáním zboží prodávající při nebo po předání zboží doručí kupujícímu doklad o zdanitelném plnění – fakturu s eventuální výzvou k zaplacení případného doplatku kupní ceny. Prodávající, dle možností a požadavku kupujícího, zasílá faktury elektronickou poštou ve formátu PDF k vytištění kupujícímu. V ostatních případech jsou faktury zasílány poštou.

4) Kupující není oprávněn zadržovat platby. Prodávající je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky vůči kupujícímu na splatné pohledávky kupujícího vůči prodávajícímu. Při prodlení kupujícího s placením dlužné částky je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení se zaplacením kupní ceny.

5) Podmínkou splnění povinnosti prodávajícího dodat zboží je platební schopnost kupujícího. Objeví-li se skutečnosti, které připouští pochybnosti o solventnosti kupujícího, jako například – podstatné zhoršení jeho majetkových poměrů, zhoršení platební morálky, zastavení plateb, podání insolvenčního návrhu na kupujícího, rozhodnutí o zrušení s likvidací nebo bez likvidace, nepříznivé změny ve vnitřní struktuře, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím platbu předem, požadovat poskytnutí jiné jistoty příp. odstoupit zcela nebo zčásti od kupních smluv uzavřených s kupujícím. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu nákladů na výrobu zboží, jeho uskladnění, veškeré další náklady spojené s dodávkou zboží a na náhradu škody v plné výši. Prodávající je oprávněn využít stejných práv, jestliže kupující zřídí zástavní právo ke zboží podléhajícímu výhradě vlastnictví prodávajícího nebo toto zboží použije jako zajištění pro jiného věřitele. Pokud je kupující v prodlení s placením, je prodávající oprávněn zadržet dosud nedodané zboží, případně nezačít realizovat závaznou objednávku zboží, aniž by to znamenalo porušení smlouvy nebo právo na odstoupení od takové smlouvy.

6) Splatnost smluvní pokuty je do 30dní od doručení výzvy k zaplacení

  1. Závěrečná ustanovení

1) Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1. 5. 2019.

2) V případě, že nastanou nezávisle na vůli prodávajícího překážky bránící mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by prodávající tuto překážku předvídal, je prodávající oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala a o přiměřenou dobu potřebnou k rozběhu své normální činnosti.

3) Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje například válka, revoluce, mobilizace, povstání, nepokoje, stávky, živelná pohroma, překážky v dopravě, výluky, zákaz dovozu či vývozu, požáry, poruchy či nehody v podniku prodávajícího či v podniku jeho dodavatelů, dále prodávajícím nezaviněné zpoždění dodávek materiálů, energií a podobné události vyšší moci, které naruší plnění smluvních povinnosti prodávajícího.

4) Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které nelze vyřešit smírnou cestou vzniklé z této dohody nebo v souvislosti s ní, budou projednány a rozhodnuty v rozhodčím řízení jediným rozhodcem a na tom, že způsobem určení osoby rozhodce ve smyslu § 7 odst. 1 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z.r.ř.“) bude jeho jmenování komplementářem Rozhodčího soudu České republiky, k.s., IČ: 27606694 (dále jen „arbitrážní centrum“) ze seznamu rozhodců arbitrážního centra, platného v době zahájení řízení a publikovaného na http://www.rozhodcisoud.net/rozhodci.php a v Obchodním věstníku. Smluvní strany se dále dohodly, že prodávající je oprávněn zvolit místně příslušný soud

5) Strany se dále dohodly na tom, že ve smyslu § 19 odst. 3 z.r.ř. bude rozhodčí řízení konáno bez nařízení ústního jednání a na tom, že ve smyslu § 25 odst. 2 z.r.ř. odůvodnění rozhodčího nálezu není třeba.

6) Kupující je srozuměn s tím, že za trvání kupní smlouvy může dojít ke změně okolností, za kterých byla uzavřena. Kupující výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností a zavazuje se plnit své povinnosti z kupní smlouvy i tehdy, stane-li se pro něj plnění v důsledku změny okolností obtížnějším, bez ohledu na to, o jak podstatnou změnu se bude jednat. 7) Veškeré vedlejší úmluvy či změny těchto obchodních podmínek vyžadují ke své platnosti písemnou formu.

8) Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout svá práva nebo povinnosti z kupní smlouvy třetí osobě.

V Mostě dne 1.5.2019

[prk_wp_theme_button button_icon=“fa fa-handshake-o“]